Regulamin bulodromu Linum

 

1.     Nieruchomość, na której powstał bulodrom Linum (działka 1/22 położona przy ul. Holenderskiej) jest własnością Gminy          Miasta Leszna w trwałym zarządzie Miej - skiego Zakładu Zieleni w Lesznie ul. Cypriana Kamila Norwida 4, tel. 655299367

2.     Obiektem opiekuje się Klub Petanque Leszczynko - NIP 6972307077, REGON 302293646, tel. do kontaktu 605140647,
     który corocznie dokonuje ubezpieczenia obiektu OC i NW.

3.     Bulodrom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 21:00, w soboty od godziny 13:00 do 20:00, w okresie od 1 marca do 30 października każdego roku. Od 1 listopada do 28 lutego każdego roku pomieszczenie Klubu Petanque Leszczynko wraz z mediami zostaje wyłączone z użytkowania.

4.     Korzystanie z bulodromu jest bezpłatne.

5.     Członkowie Klubu Petanque Leszczynko będą prowadzić nieodpłatnie zajęcia instruktażowe z gry w petanque dla dorosłych i młodzieży w środy od godziny 17:00 do 20:00.

     

6.     Z bulodromu korzystać mogą:

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub instruktora,

- osoby fizyczne, zorganizowane grupy z zakładów pracy, instytucji,

  organizacji pod nadzorem instruktora,

- członkowie Klubu Petanque Leszczynko,

- osoby uczestniczące oraz kibice podczas organizowanych imprez.

         7.   Z bulodromu korzystać nie mogą osoby:

                         - których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

                         - które zachowują się niewłaściwie.

         8. Obowiązkiem osób korzystających z bulodromu jest:

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z kul,

                 - dbanie o zgromadzony sprzęt na bulodromie,

                 - utrzymanie czystości i porządku na obiekcie i wokół niego,

                 - podporządkowanie się poleceniom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie bulodromu,

                 - uporządkowanie i konserwacja bulodromu po skończonej grze.

9.     Przebywającym na bulodromie nie wolno:

           - palić papierosów, tytoniu poza wyznaczonym miejscem,

           - spożywać napojów alkoholowych,

           - stosować środków odurzających,

           - używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,       

           - wchodzić na boisko w momencie gry.

           10.  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

11.  Za wartościowe przedmioty pozostawione na bulodromie administrator jak również opiekun obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.  

12. Wszelkie urazy, skaleczenia i.t.p. należy natychmiast zgłaszać obsłudze boiska.

13. Zarząd Klubu Petanque Leszczynko i obsługa bulodromu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

      Wszystkie osoby przebywające na terenie bulodromu  Linum zobowiązane są do podporządkowania się ich zaleceniom.