Regulamin  Klubu Petanque Leszczynko

§1

Klub Petanque Leszczynko zwany dalej Klubem zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

     Warunkami przynależności do Klubu są:

      - złożenie deklaracji o chęci przystąpienia do klubu,

      - terminowe opłacenie składek członkowskich, jeżeli występują zaległości w opłatach powyżej 6 miesięcy członek KPL może decyzją Zarządu           Klubu zostać skreślony z listy członków

      - w przypadku przynależności osób niepełnoletnich do KLP obowiązuje  zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych)

      - zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§ 3

1.     Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 10 złotych.

      Składek nie płacą gracze w wieku do 18 lat jak również młodzież ucząca się  oraz studenci do 25 roku życia.        
      (kserokopie legitymacji szkolnej, studenckiej).

      Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik opłaca składkę za bieżący miesiąc.

      Gracze, którzy zamierzają uprawiać petanque wyczynowo zobowiązani są do wykupienia licencji Polskiej  
      Federacji Petanque na własny koszt.

2.   W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z opłacenia składki
      członkowskiej.

§ 4

1.  Zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny. W tym celu Klub:

     - zapewnia organizację zajęć gry i treningów w petanque,

     - zapewnia możliwość startów zawodnika w turniejach towarzyskich, zawodach mistrzowskich organizowanych 
     przez klub

2. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do aktywnego udziału w treningach, zawodach jak również w Walnych
    Zebraniach klubu.

3. Członek klubu  zachowuje się w sposób kulturalny, nie przeszkadza innym zawodnikom podczas gry, jak również
    podczas zebrań klubowych. 

4. Zawodnik zobowiązany jest także do godnego reprezentowania swojego Klubu zgodną z zasadami fair – play i
    etyką sportową. Nie może działać na szkodę klubu oraz jego władz.

5. Podczas treningów i turniejów zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz bycia w stanie 
    ,,po spożyciu”

6.  Zawodnicy jak również osoby z poza Klubu grające na bulodromie zobowiązani są do uporządkowania boisk po
     skończonej grze.

§ 5

1.     Opłaty startowe w turniejach i innych zawodach odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują: opłatę
      uczestnictwa, ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie.

2.     Powyższe opłaty decyzją Zarządu KPL mogą być częściowo  zrefundowane. Dotyczyć to może jedynie członków,
      którzy nie mają zaległości finansowych w stosunku do Klubu.

3.     Refundacja kosztów uczestnictwa nie obowiązuje w turniejach komercyjnych.

4.     Zawodnicy zdobywający medale na Mistrzostwach Polski w petanque  otrzymują  nagrody finansowe lub
      rzeczowe. Ich wartość lub wysokość uzależniona jest od decyzji Zarządu KPL.

5.     Zawodnicy stojący na podium w turniejach o Puchar  Polski w petanque otrzymują  okolicznościowe grawertony
     lub nagrody finansowe.

6.     Najlepsza zawodniczka oraz zawodnik Klubu Petanque Leszczynko w klasyfikacji punktowej Polskiej Federacji 
     Petanque w danym roku otrzymują pamiątkowe statuetki.

§ 6

     Odpowiedzialność za małoletnich zawodników podczas wyjazdów ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

§ 7

     Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu Klubu, mogą zostać ukarani przez Zarząd zgodnie ze statutem Klubu.

 § 8

     Prawo zmian treści regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Klubu.

§ 9

     Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.